Dacă sunteți producător, atunci aveți nevoie de actul de expertiză al CCI a RM

Agenții economici care se poziționează pe piața ca intreprindere/ producător (din sectorul agricol sau industrial) nu întotdeaună cunosc beneficiile obținerii raportului de experetiză privind determinarea producătorului care este eliberat de către Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova (CCI a RM).

Cele mai frecvente întrebări ce apar în acest context sunt:

 • Cine poate fi considerat producător și care sunt criteriile de atribuire a statutului respectiv?
 • Când și în ce cazuri aveți nevoie de Raportul de expertiză privind determinarea producătorului?
 • Ce acte sunt necesare pentru confirmarea activității de producere?

Răspunsurile la aceste întrebări vi le pot oferi experții CCI a RM!!!

Raportul de expertiză privind determinarea producătorului este solicitat în mai multe cazuri, dar cel mai des în următoarele situații:

 • Pentru a beneficia de facilități fiscale. Conform legislației fiscale pentru a solicita prelungirea termenului de plată a TVA și taxei vamale la importul materiei prime, accesoriilor, ambalajului etc. agentul economic trebuie să prezinte raportul de expertiză eliberat de către CCI, prin care se confirmă capacitățile de producere a mărfurilor destinate exportului.
 • Pentru participare la achiziții publice. Pentru a depune cererea de participare la achiziții (licitație, cerere de ofertă etc.) una din cerințe este confirmarea statutului de producător al întreprinderii respective. În acest context, actul eliberat de CCI poate fi anexat la cerere întru confirmarea oficială a capacităților de producere.
 • La solicitarea partenerului din străinătate. Companiile străine pot solicita la etapa negocierii unui contract acte ce atestă capacitățile de producere a întreprinderii din RM. Confirmarea eliberată de CCI este recunoscută inclusiv de agenți economic din alte state și vă poate servi drept suport în pocesul de încheiere a unui contract în comerțul internațional.
 • Pentru confirmarea originii mărfurilor supuse exportului. Pentru obținerea certificatului de origine a mărfurilor exportate, agentul economic poate solicita raportul de expertiză privind determinarea producătorului, care se prezintă organelor vamale.
 • În vederea confirmării procesului de prelucrare. Raportul CCI poate servi drept temei pentru solicitarea regimului vamal de perfecționare activă cu scutire de taxe și impozite aferente materiei prime de import.

Expert Advice Consulting Service Business Help concept

 

Cine este producător? Producător poate fi considerat orice personă care creează produse sau servicii. Această definiție este prea generală, fiind necesară utilizarea unor criterii concrete, care sunt aplicate de către specialiștii CCI a RM în cadrul expertizei.

Expertiza de determinare a producătorului are drept scop analiza capacităților întreprinderii de fabricare a unui produs cu caracteristici și utilizări distincte.

Principalele caracteristici ale unui producător sunt:

 • Dispune de capacități de producere implicit, infrastructură necesară (spații de producere, echipament, utilaj, antrepozite, etc.);
 • Dispune de materie primă, componente necesare pentru fabricarea produselor în cauză;
 • Dispune de personal calificat, angajat conform legislației pentru activitatea respectivă

Cum se desfășoară expertiza?

Inițial, expertul examinează documentele agentului economic și informațiile disponibile.

În cadrul vizitei la întreprindere, el asistă la procesul de producere pentru a documenta toate aspectele relevante, în special echipamentul, liniile tehnologice, materia primă, depozite, spațiile de producere, asortimentul și producţia finită. Se atrage atenția la respectarea reglementărilor tehnologice, cerintelor referitoare la calitatea produselor finite, marcarea şi ambalarea lor, respectarea cerințelor actelor normative și contractuale.

De menționat, că utilajul și spațiile de producere pot fi în proprietatea producătorului, precum și în locațiune. Materia primă la fel poate aparține producătorului dar și altor companii, fiind aplicat contractul de prestare a serviciilor de prelucrare.

În unele cazuri se constată lipsa capacităților de producere, de exemplu când agentul economic dispune de spațiul de producere însă nu are echipamentul necesa și, nici materia primă. În aceste cazuri confirmarea producătorului nu poate fi justificată și antreprinorul va trebui să se conformeze criteriilor respective

Alt factor decisiv se referă la resursele umane – angajații, care trebuie să dispună de calificări adecvate procesului de producere.

În raportul de expertiză al CCI se descrie detaliat procesul de producere, capacitățile disponibile în baza cărora expertul formulează concluzia privind stabilirea producătorului.

Raportul de expertiză al CCI este eliberat conform Legii cu privire la Camera de Comerţ şi Industrie nr. 393-XIV din 13.05.1999, și recunoscut de instituțiile publice și private din țară și de peste hotare.

Puteți să solicitați consultanță și alte detalii pe adresa de e-mail [email protected]  sau la nr de tel.: 022 23 84 32, 022 23 81 41.

Distribuie acest articol: