Procedura de eliberare a carnetului ATA

ata solutiiPentru a obţine carnetul ATA, solicitantul sau reprezentantul său legal se va informa în prealabil, iar CCI va asigura accesul la informaţiile (inclusiv, prin publicarea pe pagina web a CCI – www.chamber.md) despre:

a) posibilitatea acordării regimului de admitere temporară în ţara de destinaţie şi procedura tranzitării mărfurilor prin ţările terţe;

b) eventualele restricţii la admitere temporară şi exportul temporar de mărfuri, precum şi tranzitul în ţările terţe;

c) lista ţărilor care admit carnetul ATA, precum şi anexele din Convenţia privind admiterea temporară, acceptate de aceste ţări;

d) lista asociaţiilor emitente şi garante.

Temei pentru eliberarea carnetului ATA constituie Cererea – declaraţie, completată de către solicitant sau de reprezentantul său legal în modul stabilit în Anexa nr.1 la Regulamentul cu privire la eliberarea carnetelor ATA pentru admiterea temporară a mărfurilor (în continuare – Regulament).

La Cererea – declaraţie se anexează următoarele documente:

a) extrasul din Registrul de Stat al întreprinderilor şi organizaţiilor (în copie autentificată, prin aplicarea ştampileişi semnăturii solicitantului);

b) actul eliberat de persoana juridică – solicitant, ce confirmă mostrele ştampilelor acestuia, ale semnăturilor conducătorului, şi ale reprezentantului său legal (în original);

c) actul de identitate al solicitantului persoană fizică sau al reprezentantului său legal (în copie autentificată, prin aplicarea ştampileişi semnăturii solicitantului);

d) procura eliberată reprezentantului solicitantului, ce confirmă împuternicirile de a reprezenta interesele acestuia la CCI, precum şi de a semna şi a primi originalul Carnetului ATA în numele şi pe responsabilitatea deplină a solicitantului, completat conform Anexei nr.2 la prezentul Regulament (în original);

e) dovada furnizării garanţiei conform prevederilor capitolului III al prezentului Regulament (în original);

f) actul ce constituie temei pentru exportul temporar al mărfurilor (contract, invitaţie etc.) (în copie autentificată, prin aplicarea ştampileişi semnăturii solicitantului);

g) acte ce confirmă denumirea, cantitatea, valoarea de piaţăşi originea mărfii (facturi fiscale, acte de achiziţii, rapoarte de expertiză etc.), după caz;

h) dispoziţia de plată care confirmă achitarea serviciilor prestate de CCI (în original, sau copie autentificată cuştampilasоlicitantului), după caz.

ataSolicitantul Carnetului ATA este obligat să depună la CCI o garanţie care asigură achitarea drepturilor de import şi a celorlalte sume reclamate în cazul nerespectării condiţiilor de admitere temporară sau tranzitului vamal al mărfurilor introduse pe teritoriul ţărilor respective.

Garanţia poate fi constituită prin:

a) prin depunerea mijloacelor bănești în numerar sau prin virament la contul indicat de CCI, efectuat în monedă națională;

b) printr-o scrisoare de garanţie, emisă de o bancă.

În cazuri temeinic justificate CCI poate accepta garanția în forma de:

  1. scrisoare de garanţie, emisă de solicitant;
  2. contract în forma stabilită de legislație în vigoare.

CCI poate accepta ca garanția să fie constituită de o altă persoană decîtsolicitantul Carnetului ATA.

Valoarea garanţiei se stabileşte la nivel de la 30% până la 110% din valoarea de piaţă a mărfurilor care constituie obiectul carnetului ATA, cu termenul de valabilitate de cel puţin 12 luni. Garanţia se restituie titularului Carnetului ATA la cerere.

  • Cererea – declaraţie şi anexele respective pot fi completate de către solicitant, utilizînd formularele – model ale documentelor în format electronic publicate pe pagina web a CCI – www.chamber.md. Formularele documentelor completate în format electronic, cu anexele necesare, se transmit prin intermediul poştei electronice în adresa CCI, la adresa de e-mail: [email protected].
  • Persoana responsabilă pentru recepţionarea documentelor (inclusiv a celor în format electronic) din cadrul CCI verifică cererea – declaraţie şi documentele anexate şi comunică solicitantului decizia referitor la îndeplinirea condiţiilor pentru emiterea carnetului ATA sau refuzul motivat.
  • În cazul în care decizia privind eliberarea carnetului ATA este pozitivă, formularul Carnetului ATA se completează de către solicitant sau, la cererea acestuia, de către CCI, conform prevederilor Regulamentului.
  • La data indicată de către persoana responsabilă din cadrul CCI, solicitantul sau reprezentantul său legal se prezintă la CCI pentru eliberarea carnetul ATA.

Vezi mai jos:

semn contacte (1)CERERE-DECLARAŢIE PENTRU ELIBERAREA CARNETULUI ATA

semn contacte (1)PROCURĂ

semn contacte (1)NOTE EXPLICATIVE cu privire la completarea listei generale a Cererii – declaraţie pentru eliberarea carnetului ATA