Tipuri de expertiză

La cererea persoanelor fizice şi juridice din ţară sau străinătate, Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova (CCI a RM) efectuează următoarele tipuri de expertiză:

 • Expertiza calității mărfurilor – confirmarea calității mărfurilor este factorul cheie pentru orice tranzacție, contract comercial dar și pentru consumatori. CCI determină starea de facto a mărfurilor la etapa expedierii/recepționării, incarnării/descărcării, depozitării sau transportării acestora, dar și în alte condiții solicitate de persoane interesate. Experții examinează mijloace de transport, marfă, ambalaj, marcaj, după caz prelevă probe pentru analize de laborator și expun concluzia obiectivă privind calitatea mărfurilor eliberând părților interesate un raport de expertiză. Datorită expertizei calității pot fi identificate defectele, stabilite cauzele apariției acestora, posibilitatea înlăturării și costurile respective, gradul de uzură etc.  Expertiza calității poate fi aplicată oricăror categorii de mărfuri agricole, industriale, utilaj, echipament produse în vrac sau ambalate.
 • Expertiza cantității mărfurilor- pentru determinarea cantității mărfurilor comercializate, soluționarea problemelor aferente sau stabilirea cauzelor pierderii unei cantități de marfă, persoanele interesate apelează la experții CCI. În baza raportului de expertiză a CCI, părțile contractului de comerț național sau internațional pot obține date concrete și obiective privind cantitatea și greutatea bunurilor de facto la momentul expedierii, recepționării sau comercializării. Prezența expertului CCI la etapa de expediție sau recepționare ajută la îndeplinirea corectă a obligațiunilor de către partenerii comerciali.
 • Expertiza în scopuri vamale- importatorii, exportatorii, transportatorii, brokerii vamali și alți participanți la procedura de vămuire, pot beneficia de asistența experților independenți din cadrul Camerei de Comerț și Industrie a RM pentru a asigura respectarea legislației vamale și fiscale, a condițiilor contractului comercial internațional precum și pentru a minimiza riscurile aferente tranzacției de import/export. Expertiza mărfurilor și mijloacelor de transport realizată în cadrul procedurii de vămuire, vă asigură declararea corectă a mărfurilor, calcularea taxelor vamale și justificarea scutirilor de taxe și impozite la import.

Expertiza mărfurilor poate fi solicitată la diferite etape ale operațiunii de import/export, printre care:

 1. pentru justificarea amânării termenului de achitare a TVA și taxei vamale, în vederea confirmării existenței capacităților de producţie şi potenţialului tehnologic, precum şi a personalului necesar pentru fabricarea mărfurilor destinate exportului;
 2. identificarea mărfurilor până la depunerea declarației vamale, având drept scop declararea corectă a mărfurilor prin determinarea cantității, calității, codului tarifar, originii, stării de facto a mărfurilor, etc.;
 3. expertiza mijloacelor de transport pentru determinarea stării tehnice; anului de producere; capacității cilindrice; identificarea numărului VIN și numărului motorului; determinarea tipului mijlocului de transport conform codului tarifar, determinarea numărului de locuri în mijlocul de transport etc.;
 4. la etapă plasării în antrepozit vamal precum și pe parcursul depozitării în vederea identificării mărfurilor în scopuri vamale, determinării stării de facto și a eventualelor defecțiuni;
 5. la solicitarea regimului de perfecționare activă sau pasivă, în vederea determinării producătorului, sau a procesului de producție inclusiv a duratei ciclului tehnologic şi a consumului de materie primă pentru producția finită;
 6. la descărcarea/încărcarea mărfurilor în vederea determinării stării tehnice de facto a bunului, precum și cauzelor apariției defectelor depistate, ceea ce asigură respectarea obligațiilor contractuale.
 • Țara de origine- determinarea originii mărfurilor exportate are o importanță majoră în comerțul cu alte state. Această expertiză are drept scop confirmarea respectării regulilor de origine pentru mărfurile exportate din Moldova iar raportul de expertiză servește drept temei pentru eliberarea certificatului de origine. Drept ţară de origine a mărfii se consideră ţara în care ea a fost obţinută integral sau a fost supusă unei prelucrări suficiente conform criteriilor stabilite de legislația națională sau acordurile de comerț liber la care RM este parte. Experții CCI au cunoștințe și experiență în domeniu aplicării regulilor de origine preferențiale și nepreferențiale și vă pot ajuta în confirmarea originii tuturor produselor exportate.  Raportul privind țara de origine asigură obținerea certificatului de origine pentru produsele fabricate sau prelucrate pe teritoriul RM și destinate exportului.
 • Poziția tarifară/Codul mărfii- orice operațiune vamală necesită determinare poziției tarifare a mărfii. Anume în baza codului mărfii se calculează taxa vamală, se determină originea, se aplică restricții la import/export și se solicită acte permisive. Poziția tarifară se atribuie conform Nomenclaturii combinate a mărfurilor RM, care cuprinde 1200 de poziții tarifare, ce sunt încadrate în 97 capitole, și 21 de secțiuni. Experții CCI vă pot ajuta în determinarea corectă a codului mărfii, ținând cont de caracteristicile, compoziția, destinația fiecărui produs. Raportul CCI privind poziția tarifară asigură declararea corectă a mărfurilor la import/export, calcularea taxelor și altor plăți, precum și obținerea scutirilor fiscale și vamale.
 • Determinarea stării tehnice de facto a utilajelor și mijloacelor de transport- CCI prestează servicii de expertiză de determinare a stării tehnice de facto a utilajelor tehnologice, agregatelor, sistemelor tehnice (complexe), aparaturii, dispozitivelor, subansamblurilor şi părţilor componente ale acestora, biroticii, tuturor tipurilor de mijloace de transport atât persoanelor juridice cât și celor fizice.

Asemenea expertize sunt solicitate în următoarele cazuri:

 1. în timpul apariției neclarităților privind starea tehnică la import/export a utilajelor și mijloacelor de transport;
 2. pentru casarea și scoaterea de la evidență a mijloacelor fixe;
 3. constatarea defectelor în urma accidentelor.
 • Determinarea stării tehnice de facto a mărfurilor în contextul protecției consumatorilor-  acest gen de expertiză se efectuează pentru soluţionarea litigiilor ce ţin de protecţia drepturilor consumatorilor, în cazul comercializării unui produs nealimentar de calitate necorespunzătoare sau cu defect, aflat în termen de garanție. Beneficiarul serviciului poate fi orice persoană juridică sau fizică autorizată pentru activitatea de întreprinzător, care desfăşoară activitate comercială în relaţiile cu consumatorii. Experții-evaluatori ai CCI vă vor oferi o concluzie corectă și obiectivă privind neconformitățile existente, precum și cauza apariției lor.
 • Expertiza de determinare a producătorului mărfii are drept scop de a confirma genul de activitate al agentului economic, existenţa capacităţilor de producţie şi potenţialul tehnologic, precum şi a personalului necesar pentru producerea mărfurilor destinate exportului.
 • Raportul de expertiză eliberat de CCI este documentul oficial care confirmă acest fapt și permite agenților economici  sa-și desfășoare legal activitatea.

Întrunind aceste condiții  producătorii mai pot fi incluși și în Lista agenţilor economici cu drept de prelungire a termenului de plată a TVA şi a taxei vamale, pentru perioada ciclului de producere, dar nu mai mult de 180 de zile, la materia primă, materialele, accesoriile, ambalajul primar şi articolele de completare importate pentru fabricarea în exclusivitate a mărfurilor destinate exportului.

Abordarea profesională de către experții CCI a sarcinilor înaintate, permite întocmirea Rapoartelor de expertiză de determinare a producătorului de cea mai înaltă calitate.

Distribuie acest articol: